DFSA

Tillsammans gör vi Systembolaget till en bättre arbetsplats!

Svart arbetskraft på Systembolaget

Att städare arbetat svart i butikerna under många år har Systembolaget känt till en längre tid och självklart också många av våra arbetskamrater, som arbetat sida vid sida med städarna på de aktuella butikerna. Att Systembolaget nu öppet pratar om detta och går ut på intranätet ViNet är bra, men att företaget samtidigt försöker tona ner omfattningen är inte bra. De drabbade arbetarnas situation måste tas på allvar.

De sydafrikanska fackliga representanterna har anlänt till Sverige

Systembolaget Huddinge 19/1: David Africa i samtal med kunder om vikten att lägga några kronor extra för vinet för att förbättra villkoren för lantarbetarna.

Den 17-30 januari besöker representanter för det sydafrikanska lantarbetarfacket Sikhula Sonke, Sverige. De ska träffa Systembolaget och svenska vinimportörer för att lyfta frågan om de dåliga arbetsförhållandena på sydafrikanska vingårdar.

Den 17-30 januari besöker Wendy Pekeur, generalsekreterare för det sydafrikanska lantarbetarfacket Sikhula Sonke, Sverige. Tillsammans med Dawid Afrika, lantarbetare och kassör i Sikhula Sonke, kommer hon att möta representanter för svenska fackförbund, konsumentorganisationer, vinimportörer och Systembolaget. Syftet med besöket är att lyfta frågan om de dåliga arbetsförhållandena på sydafrikanska vingårdar. Den 24/1 hålls en demonstration vid Systembolagets huvudkontor i Stockholm, följt av ett seminarie om ansvarsfullt företagande 25/1, ett lunchseminarium på Södertörns högskola 26/1 och ett riksdagsseminarium 28/1.

Sverige är världens näst största importör av sydafrikanska viner och Systembolaget en av de största inköparna i världen. Svenska vinimportörer, vinkonsumenter och Systembolaget har därför stora möjligheter att påverka de sydafrikanska vinproducenterna och deras underleverantörer.

Arbetsförhållandena för lantarbetarna i Sydafrika har inte förbättras särskilt mycket sedan slopandet av apartheid 1994. Minimilönen motsvarar 1 294 kronor, vilket långt ifrån täcker utgifter för mat, transport, skolavgifter, kläder och elektricitet. De senaste åren har svenska medier vid flera tillfällen rapporterat om missförhållanden på sydafrikanska vingårdar.

Sedan två år tillbaka arbetar Systembolaget tillsammans med vinmonopolen i de andra nordiska länderna med att ta fram en etisk uppförandekod för inköp av vin. Arbetet beräknas vara klart tidigast om ett år. Sikhula Sonke vädjar till svenska vinkonsumenter och vinimportörer att redan nu agera för att förbättra förhållandena på vingårdarna.

– Skulle konsumenterna bara betala ett par kronor mer per flaska skulle det innebär en stor förändring för många lantarbetare, säger Wendy Pekeur.

 

Wendy Pekeur, Generalsekreterare Sikhula Sonke, här i samtal med Kajsa Bergqvist i Stockholm 20/1 om villkoren på Bergqvists vingårdar.

 

Sikhula Sonke bildades av kvinnliga lantarbetare 2004. Idag har föreningen 3 800 medlemmar organiserade på 130 lantbruk. Föreningen leds av kvinnor, men tillåter män att vara medlemmar. Sikhula Sonke är en partnerorganisation till Afrikagrupperna.

Besöket i Sverige är en del av kampanjen Rättvis vinhandel 2011 där SAC:s Driftsektionsektion för Systembolagsanställda ingår tillsammans med Handels Klubb 717, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna och SUF Storstockholm.

– Som Systembolagsförsäljare tycker vi att det är viktigt att arbetsvillkoren för lantarbetarna förbättras. Vi vill att de viner vi säljer i butikerna skall vara tillverkade under humana villkor och med löner som går att leva på, säger Jarl Keber, ordförande i DFSA av SAC Syndikalisterna.

Systembolagspersonalen i DFSA deltar i Sikhula Sonkes aktiviteter och kampanjen bjuder härmed in till följande händelser:

.

24/1 Demonstration vid Systembolagets huvudkontor.

08.00 – 10.00 Plats: Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm. Mer info här.

.

25/1 Öppet seminarie om ansvarsfullt företagande i vinbranschen.

13:00 – 14:30 Plats: Postens Museum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan, Stockholm.Mer info här. Föranmälan till: marja.wolpher@afrikagrupperna.se. Senast 24/1.

.

26/1 Lunchseminarium på Södertörns Högskola

12:00 – 13:00 Plats: Södertörns Högskola, Sal MC213. Mer info här.

.

28/1 Riksdagsseminarium.

10:00 Plats: Mittpoolen, Sveriges Riksdag. Mer info här. Föranmälan till Anastasia Swärd kvinnopolitisksekreterare (V) senast 26 januari: anastasia.sward@riksdagen.se

.

29/1 Solidaritetsfest.

18:00 Plats: Vårbergsvägen 185, 2 tr. Mer info här.

DFSA kräver huvudskyddsombud

Enligt AML Kap. 6, 3 § ska det finnas huvudskyddsombud på arbetsställe med mer än ett skyddsombud. Inom Systembolaget finns flera skyddsombud, förhoppningsvis ett på varje butik. Enligt Systembolaget ska frågan om huvudskyddsombud drivas av facket. DFSA kräver nu att DFSA och kollektivavtalsfacket Unionen tillsammans tillsätter ett huvudskyddsombud.

Det förekommer stora brister i samverkan rörande arbetsmiljön ute i butikerna. Samma arbetsmiljöproblem kan förekomma på 413 butiker samtidigt, vilket inte är förenligt med Arbetsmiljöverkets regler i s.k. Strategiskt arbetsmiljöarbete.

DFSA har lämnat sina nomineringar till uppdraget till Unionen, men självklart välkomnas fler kandidater. Det viktigaste är att ett huvudskyddsombud så snart som möjligt tillsätts. Tillsammans gör vi Systembolaget till en bättre arbetsplats.

Ur Arbetsmiljölagen Kapitel 6:

3 §
Finns vid arbetsställe mer än ett skyddsombud, skall ett av ombuden utses att vara huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.

Inget System med delade tjänster

DFSA har fått kunskap om att man börjat planera för s.k. delade tjänster ute i butik. Detta innebär att en försäljare kan vara schemalagd på morgonen, när det exempelvis är mycket varor, och sedan gå hem några timmar för att komma tillbaka på eftermiddagen eller kvällen, när det är mycket kunder. DFSA ställer sig mycket kritiskt till detta. Den här typen av schemaläggning har också lett till stora protester och bla. hot om strejk på flera arbetsplatser. SAC-DSTS la blockad mot delade tjänster tidigare i år när MTR planerade delade tjänster i Stockholms tunnelbana.

DFSA kontaktade personalavdelningen på huvudkontoret (HK) för att reda ut om detta skulle införas på flera butiker, men där kände man inte ens till att det förekommer.

Delade tjänster är förmodligen ett brott mot kollektivavtalet (§ 4 mom 4) och DFSA uppmanar alla försäljare att omgående kontakta DFSA eller HK om det finns delade tjänster på schemat. Tillsammans gör vi Systembolaget till en bättre arbetsplats.

Systemfel i arbetsmiljöarbetet

DFSA ser två allvarliga problem med de rutiner som finns för att informera Arbetsmiljöverket (AV) om missförhållanden. Dels så risker Systembolaget sällan några tillrättavisningar eller böter, då AV sällan blir varse om brister i arbetsmiljön, även om det självklart förekommer. Och dels – och framför allt – så justeras bara brister på den butik där bristen påtalas, utan att andra butiker och huvudkontoret (HK) får reda på det. Det kan alltså förekomma samma brister samtidigt på 413 butiker. Det finns rutiner och effektiva verktyg, men för att arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs aktiva skyddsombud, som använder dessa – om inte, så stannar arbetet för en bättre arbetsmiljö.

Det är naturligtvis inget mål i sig att AV ska veta om brister i arbetsmiljön på Systembolaget, men utan påföljder om AV:s föreskrifter inte följs så är risken uppenbar att företaget slarvar med rutinerna.

DFSA har vid upprepade tillfällen vänt sig direkt till Skyddskommittén på huvudkontoret (HK) i hopp om att man ska gå ut med riktlinjer, men de har bollat tillbaka frågan till butikschef (BC) och områdeschef (OC), dvs. tillbaka till lokal nivå. Inom Systembolaget ska OC vara den som har överblick och ser till att arbetsmiljön fungerar i sitt område.

Så här går det till när HK och AV inte får reda på brister inom Systembolaget:


BC informerar sällan OC eller HK om sina egna
brister. Nu senast stod 0170 utan vatten i en vecka
utan att ens OC informerats.


Skyddsombudet är inte sällan BC:s högra hand.


Ansvaret för butiken ligger ofta på någon annan
än chefen, då denne inte alltid är på plats. Skydds-
ombud och ansvarig kan alltså vara samma person.


Det finns inget huvudskyddsombud för oss i butik.
Systembolaget skyller detta på kollektivavtalsfacket.


Utan huvudskyddsombud går detta led förlorat.
DFSA har flera gånger informerat skyddskommittén,
utan att någonting har hänt.


Först i detta led skulle Systembolaget tvingas
ta till sig av påtalade brister och förhoppningsvis
skulle förebyggande riktlinjer också utformas.

DFSA har på sina medlemsbutiker, främst i Stockholmsområdet, drivit på i flera viktiga arbetsmiljöfrågor, både förebyggande arbete, som nya säkerhetsrutiner i butikerna, men också vid akuta händelser, som de på 0170 Slakthuset (tidigare Globen) under ombyggnad och flytt. För att göra detta arbete möjligt har DFSA varit i mycket kontakt med Arbetsmiljöverket, vilket Systembolaget inte alltid uppskattat. Även om brister i arbetsmiljön snabbt rättas till på de butiker där DFSA har medlemmar, så saknar DFSA att Systembolaget tar eget initiativ till förebyggande arbetsmiljöarbete på andra butiker. Ensamarbete och schemalagda kassapass på längre än en timme förekommer inte längre på DFSA:s medlemsbutiker, men är fortfarande vanligt på andra.

Brister i arbetsmiljön kan innebära böter för ett företag om anmälan görs till AV, men vägen dit går via skyddsombud och ofta även via företaget. Inom Systembolaget ändras ofta påtalade brister, vilket naturligtvis är bra, men problemet är att bristerna sällan anmäls. Exempelvis är det först när DFSA drivit frågan som Risk- och konsekvensbedömningar gjorts vid ombyggnad, men bara på de butiker där DFSA har medlemmar. Detta är ett mycket grundläggande arbetsmiljöarbete och på hundratals butiker har det förmodligen inte gjorts. Systembolaget kan strunta i AV:s föreskrifter, utan att riskera något.

Det finns fint formulerade  riktlinjer och utbildningar på intranätet ViNet, men Systembolaget ställer inte krav på att dessa ska följas och har heller inga rutiner för uppföljning. Flera skyddsombud vittnar också om att det inte finns tid för arbetsmiljöarbete och internutbildning, vilket beror på att butikerna fått en stramare budget. En anledning till att Systembolaget låter detta pågå är naturligtvis att företaget tjänar pengar på det – på bekostnad av oss ute i butikerna. Och risken att en anmälan om brist skulle nå Arbetsmiljöverket är mycket liten.

0170 Slakthuset utan vatten

Dramatiken på den nya butiken 0170 Slakthuset fortsätter. Sedan i tisdags är butiken utan vatten och som vanligt görs inget för att förbättra situationen. Redan på onsdagen när DFSA:s medlem arbetade uppmanades butiken att ta in vattendunkar med tappkran för att personalen skulle ha möjlighet att tvätta sig. Toalettbesök fick göras på PEAB:s kontor eller på de offentliga toaletterna inne i köpcentret. Endast s.k. vattenautomater med dricksvatten fanns för personalen på butiken. Inga tvätt-servetter eller extra vattendunkar för att diska, tvätta och spola toaletterna togs in av chef eller skyddsombud.

Först på torsdagen när DFSA:s medlem själv ringt till fastighetsskötaren, så levererades tre 25-litersdunkar med vatten. Dessa var slut på fredagen och några nya dunkar syntes inte till. Områdeschefen (OC), som Systembolaget menar ska vara den som har övergripande koll på arbetsmiljön och eventuella brister, hade så sent som på fredagseftermiddagen fortfarande inte informerats. DFSA kontaktade Arbetsmiljöverket för att få råd om åtgärder och informerade även OC om arbetsmiljöproblemen.

Rättvis vinhandel 2011

DFSA kräver mer rättvisa levnads- och arbetsvillkor på de vingårdar som levererar vin till Systembolaget. Gör det du med!

Inför löning november 2010 drar kampanjen ”Rättvis vinhandel 2011” igång. Systembolagets satsning på ansvarsfullt företagande, Corporate Social Responsibility (CSR), kan innebära stora förbättringar för lantarbetare på vingårdar världen över. Säkrare och humanare arbetsvillkor, utbildning, rättvisa löner och bättre skydd mot exploatering och diskriminering är möjliga resultat , men bara om Systembolaget ställer konkreta krav och satsar de pengar och resurser som krävs för ordentlig uppföljning.

Vi Systembolagsförsäljare organiserade i SAC Syndikalisterna tycker att det är viktigt att Systembolaget satsar den tid och de resurser som behövs för att så långt som möjligt säkra att vinerna som säljs på Systembolaget inte tillkommit genom exploatering av arbetare.

Vi vill inte sälja viner som producerats under inhumana villkor. Vi vill inte heller stödja en uppförandekod utan konkreta krav och aktiv uppföljning. En sådan uppförandekod riskerar att osynliggöra missförhållanden och vagga in våra kunder i falsk trygghet. Vi vill att Systembolaget tar sitt ansvar som en av världens största inköpare av vin och skapar en uppförandekod som förbättrar villkoren på riktigt.

Vi Systembolagsförsäljare i DFSA vill uppmana alla Systembolagets kunder att ta ställning för att de människor som producerar vinet vi dricker ska ha schyssta arbetsvillkor, och visa Systembolaget och svenska vinimportörer att de måste ta sitt ansvar.

Vi tror på internationell solidaritet i praktiken och tillsammans med den sydafrikanska lantarbetare i fackföreningen Sikhula Sonke, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna och SUF Storstockholm inleder vi därför en rikstäckande informationskampanj om Systembolagets planerade uppförandekod.

Slå gärna en signal eller skriv en rad till Systembolagets CSR-ansvarige Nina Johansson och påpeka att du är beredd att betala lite mer för vinet om det leder till rättvisare löner och bättre arbetsförhållanden för lantarbetarna.

nina.johansson@systembolaget.se

Telefon: 08-503 327 20

Mer info på

http://www.afrikagrupperna.se

http://www.latinamerikagrupperna.se

Årets löneökning är ett skämt

Få saker upprör arbetarkollektivet som när arbetsköparna karvar på lönen. Årets löneförhandlingar mellan kollektivavtalsfacket Unionen och Systembolaget landade på skambudet 0.9 %. Unionen skyller på den ekonomiska krisen och märket i avtalsrörelsen. Det märkliga är bara att Systembolaget säljer som aldrig förr och frågan är vad Systembolaget skyller på? Hur kan företaget med hedern i behåll motivera att våra löner sänks trots att både arbetsbelastning och vinster har ökat?

Efter att ha läst vilka som satt vid förhandlingsbordet är DFSA föga förvånade över Systembolagets agerande. På arbetsgivarsidan satt, förutom den högsta personalledningen, bl.a. juristerna Michael Wahlström och Gunnar Ekbrant från Svensk Handel, som DFSA flera gånger förhandlat med. Deras uppgift har inte direkt varit att hjälpa parterna att hitta lösningar. Något tillspetsat skulle man kunna säga att DFSA:s erfarenhet är att Systembolaget gömmer sig bakom dessa jurister för att med hedern i behåll kunna trycka till facket och de egna anställda. En erfarenhet som tycks delas även av Unionen och dess medlemmar.

Unionens medlemmar,  våra kollegor ute i butikerna, krävde att avtalet skulle rivas upp och ville gå i strejk mot lönedumpningen, men Unionen, som sitter på strejkkassan, sade nej, med hänvisning till märket i avtalsrörelsen.

Det som har skett är alltså att ett företag med rekordförsäljning och ökad arbetsbelastning för de anställda, trots detta, i strid med ”samförståndsandan”, vill sänka lönerna. De anställda röstar och beslutar att gå i strejk men stoppas av fackpamparna.

Lösningen är inte, som avtalsdelegationen skriver på ViNet, att fler betalar in avgifter till Unionen. Det som behövs är en ökad aktivitet på arbetsplatserna oavsett om man är med i Unionen, SAC eller är oorganiserad – att vi som arbetar i butikerna går samman och börjar säga ifrån.

Vi är flera tusen försäljare som sliter extra hårt i butikerna p.g.a. ökad försäljning och samtidigt får den lägsta löneökningen någonsin. Låt missnöjet höras.

DFSA:s blockad gav resultat

Nu har arbetet med nya säkerhetsutbildningar kommit igång. I maj 2009 la DFSA en blockad mot att gripa snattare, då Systembolaget saknade rutiner för detta arbete och inga Risk- och konsekvensbedömningar hade gjorts. Blockaden hävdes efter en överenskommelse mellan Systembolaget och DFSA, om att ta fram nya rutiner för instruktioner och Risk- och konsekvensbedömningar samt genomföra nya säkerhetsutbildningar kring hantering av kundstölder.

Systembolaget saknar fortfarande rutiner och ett fungerande uppföljningsarbete för Risk- och konsekvensbedömningar, men företaget Adapt har nu börjat arbetet med de nya säkerhetsutbildningarna i Systembolagets butiker. Ett steg i rätt riktning för en säkrare arbetsplats för oss försäljare. Nästa butik på tur är 0165 Folkungagatan.

Säkerhetsrutiner saknas – fortfarande

Hur kan både butikschef och skyddsombud missa att en kapad telefonledning leder till att telefoner och överfallsalarm inte fungerar? Svaret är att man slarvat med Risk- och konsekvensbedömningar och att bemanningen ute i butikerna är så snål att ingen har tid att följa upp situationen när både personal och kunder påpekar att överfallslarmet antagligen inte fungerar. En butik utan telefonledning har också extra mycket kontanter, eftersom kortläsarna inte fungerar utan kontakt med respektive bank. Den farliga situationen är uppenbar.

Två dagar efter att Systembolaget genomfört en arbetsmiljödag för butikschefer och skyddsombud, och samma vecka som personaltidningen Bouquet hade Tema: Vår hälsa med fokus på just säkerhet, ignorerades en allvarlig situation på en butik i södra Stockholm, när överfallslarm, telefoner och kortläsare på butiken var helt utslagna. Den snåla bemanningen gjorde dessutom att butiken öppnades av en ensam anställd, som alltså saknade larm eller andra möjligheter till kontakt.

Så snart DFSA blev varse om den farliga situationen uppmanades skyddsombudet, som också var ansvarig för butiksdriften då butikschefen (BC) inte var närvarande, att lägga skyddsstopp tills åtgärder hade vidtagits. Trots detta ignorerades den allvarliga situationen helt och hållet. Först när DFSA:s skyddsombud på en annan butik kontaktats, samt att DFSA:s medlem sagt att det var aktuellt att ringa Arbetsmiljöverket (AV), beslöt ansvarig att kontakta BC och områdeschefen (OC). Detta resulterade direkt i ett beslut om att en extra uniformerad vakt kallades in samt att en fungerande telefon skulle levereras till nästkommande dag, men nu hade klockan hunnit bli så mycket att det var dags för butiken att stänga, utan att en extra vakt hade hunnit komma.

När kortläsarna inte fungerar samlas extra mycket kontanter. I kombination med att överfallslarm, interntelefoner och utgående i telefoner är utslagna är detta en stor säkerhetsrisk. Den kaotiska situation som uppstår när alla kunder uppmanas gå till bankomaten och återkomma med kontanter gör det också uppenbart för allmänheten (också dess kriminella delar) att butiken har problem med kommunikationerna.

Det långsamma handlandet från butiksledningen, och att man inte lyssnar när anställda slår larm om en allvarlig situation, är en stor del av problemet (vilket har en direkt koppling till butikens ekonomi, då en stressad personal har svårt att hinna lyfta arbetsmiljöproblem och att det kostar att följa upp påtalade brister). En annan är att Systembolaget trots år av påtryckningar från DFSA fortfarande inte ställer krav på butikerna att genomföra s.k. Risk- och konsekvensbedömningar, samt inte ger butiken den budget som krävs för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Vidare har Systembolaget sedan länga slutat med egna arbetsmiljökonsulter, som tidigare åkte ut till butikerna och kontrollerade att BC och OC klarade av arbetsmiljön.

Trots arbetsmiljödagar och en personaltidning med tema hälsa och säkerhet, så har DFSA uppfattningen att det på flera butiker inte är någon annan part än DFSA som på ett adekvat sätt driver arbetsmiljöarbete (men självklart finns enskilda arbetskamrater som står upp för vår arbetsmiljö!).

Flera av DFSA:s medlemmar har skyddsombudsutbildning och på två av våra butiker i Stockholm har deras arbetsmiljöarbete lett till direkta åtgärder. Exempelvis är det DFSA som krävt Risk- och konsekvensbedömningar på bl.a. 0170 Globen och 0168 Gullmarsplan. Trots detta har Systembolaget vid butiksflytt och ombyggnation försökt gå bakom ryggen på DFSA och skyddsombuden genom att bl.a. inte låtit skyddsombud närvara vid planering och struntat i bedömningarna. Detta slarv öppnar för okunskap och handfallenhet när olyckan väl är framme, som när en telefonledning kapas.

Systembolaget har i grunden god arbetsmiljö, med exempelvis hjälpredskap och friskvård, samt bra säkerhet, med överfallslarm och både civila och uniformerade väktare, men detta gör inte att man kan luta sig tillbaka och dra in på nödvändiga rutiner. Arbetsmiljöverket genomförde under våren en undersökning av mindre butiker och 70 % av butikerna brast i säkerhetsarbetet. Även om Systembolaget inte är att se som en mindre butik, så har både DFSA och Systembolagets centrala Skyddskommitté konstaterat att det saknas tillräckliga arbetsmiljörutiner – förmodligen i alla Systembolagets butiker.

Utredningen av det inträffade är inte klar än, men DFSA har sedan tidigare en bra dialog med OC i arbetsmiljöfrågor och har en förhoppning om att efterarbetet kommer att leda till förbättringar som också kan spridas till andra butiker. Tillsammans gör vi Systembolaget till en bättre arbetsplats.